OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

 obchodní společnosti

ADMM-TRUCK, s.r.o.

se sídlem J.Hloucha 2763/17, České Budějovice 3, 37010

identifikační číslo: 029 40 736

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22672

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese admm.cz


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELSKÝ NÁKUP ZBOŽÍ Č. 1/2017 ÚČINNÉ OD 20.10. 2017

Prodávající: ADMM-TRUCK, s.r.o. se sídlem J.Hloucha 2763/17, České Budějovice 3, 37010 identifikační číslo: 029 40 736 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22672

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje společnost ADMM-TRUCK, s.r.o. se sídlem J.Hloucha 2763/17, České Budějovice 3, 37010 identifikační číslo: 029 40 736 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22672, jako podnikatel- prodávající (dále jen „ADMM-TRUCK“ nebo „prodávající“) a na straně druhé tzv. smluvní partner prodávajícího, kterým je pouze ta osoba, které bylo prodávajícím přiděleno uživatelské jméno a heslo pro přístup do prodejního systému prodávajícího a nebo bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu za podmínek uvedených v těchto VOP (dále též „kupující“)

Předmětem koupě je zboží, kterým se rozumí použité náhradní díly v aktuálním sortimentu nabízeném prodávajícím na svých webových stránkách nebo ve své prodejně.


Jednou z forem prodeje zboží je též internetový obchod provozovaný prodávajícím na webové stránce umístěné na internetových adresách www.admm.cz, www.admm-truck.de a www.admm-truck.com (dále též „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též „webové rozhraní obchodu“). Informace o prodávajícím a zboží (název, popis hlavních vlastností, cena, způsob platby, způsob a lhůta dodání, náklady na dodání) jím nabízeném k prodeji jsou v tomto případě uvedeny na webové stránce prodávajícího.


Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku učinění objednávky. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn VOP měnit a doplňovat jednostranně za podmínek uvedených v občanském zákoníku. Jednotlivé uzavřené smlouvy mají přednost před těmito VOP.


Registrovaný kupující, který koupil zboží prostřednictvím eshopu, má přístup ke smlouvě (objednávce) na svém účtu v rámci webových stránek prodávajícího.


Smlouva je uzavírána v českém jazyce.


Podáli kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.


Kupující se stává tzv. registrovaným smluvním partnerem za těchto podmínek. Vyplní a zaregistruje svoji firmu na stránkách v sekci registrace. (https://www.admm.cz/registrace, https://www.admm-truck.de/register, https://www.admm-truck.com/register)


Na základě registrace kupujícího provedené za podmínek uvedených na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).


Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si sám zvolí. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


Pro prodej prostřednictvím eshopu platí následující zvláštní pravidla:

 • veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny s danní z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena zboží je platná k okamžiku učinění objednávky kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky
 • pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), vyplní možností dopravy a platby, vyplní údaje por zaslání zásilky a odešle kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
 • před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).
 • prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a zaplacení v plné výši kupní ceny před odesláním zboží
 • smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah může být zrušen za podmínek uvedených v těchto VOP
 • kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • kupující bere na vědomí, že kupuje zboží v takovém stavu, jak stojí a leží


Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku z důvodů vymezených v zákoně a dále tehdy, jeli elektronická objednávka činěna z blokované IP adresy zařazené na tzv. blacklistu. Objednávka je pro prodávajícího závazná až její úplnou akceptací.

Prodávající si vyhrazuje právo nedostát potvrzené objednávce z důvodu nedostatku zboží na skladu nebo v případě jiné překážky na straně dodavatelů a obchodních partnerů prodávajícího, dále z důvodu, že zboží v požadované jakosti nebo množství není ve stanoveném termínu nebo jinak dostupné. V takovém případě se objednávka ruší, smluvní vztah zaniká, o čemž bude kupující prodávajícím elektronicky vyrozuměn.

 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující výslovně dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů (zejména pak jména, příjmení, adresy, DIČ, telefonního čísla, adresy elektronické pošty a podpisu) pro účely splnění smlouvy a využití pro reklamní a marketingové účely prodávajícího (např. zasílání obchodních sdělení), a to až do vyslovení následného písemného nesouhlasu k tomuto zpracování osobních údajů kupujícím. Souhlas se zpracováním osobních údajů se vztahuje i na účely vyřízení reklamací.


Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předáváy třetím osobám.


Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


Požádáli kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. ZÁRUKA

Prodávající poskytuje na nabízené použité náhradní díly 10-denní záruku. Tato záruka se vztahuje pouze na namontování a vyzkoušení funkčnosti dílu. Záruka 10 dní platí ode dne převzetí zásilky s použitým náhradním dílem, případně po zaplacení faktury v kamenné prodejně prodávajícího.

Po zmíněné desetidenní lhůtě již nebude brán zřetel na vrácení zboží a to z jakéhokoliv důvodu.

Kupující musí brát v úvahu, že jsou prodávajícím nabízené převážně již použité náhradní díly. Přesto za naše zboží ručíme kvalitou i funčností. V případě nějakého problému má kupující právo reklamovat zakoupené zboží tak, jak je popsáno v bodě 4 uvedeném níže.

Každý použitý náhradní díl, který je nabízený v našem e-shopu, jenž je možné nalézt na adresách www.admm.cz, www.admm-truck.de a www.admm-truck.com, je vždy doplněn alespoň jednou autentickou fotografií, která svědčí o aktuálním stavu nabízeného použitého náhradního dílu. Je-li nabízené zboží jakkoliv porouchané, či je na něm zjištěna jakákoliv závada se kterou se přesto vědomě prodává, je o tomto stavu kupující uvědoměn v popisu v kartě nabízeného zboží. Chce-li přesto kupující reklamovat díl kvůli závadě nebo poruše, se kterou zboží zakoupil, nemá na tuto reklamaci nárok.

Každý nabízený použitý náhradní díl je opatřen interním číslem, jenž slouží k jeho jasné identifikaci. Nemůže tak dojít k jakkékoliv záměně za jiný kus než si kupující skutečně objedná a zaplatí. Toto identifikační číslo je také možné k vidění také v kartě nabízeného použitého náhradního dílu. Kupující si tak může ověřit skutečnou totožnost zakoupeného použitého náhradního dílu.

Je-li u názvu produktu uvedeno ND, znamená to, že jde o produkt určený na náhradní díly. Z toho důvodu nedokážeme garantovat 100% funkčnost. U těchto dílů je zohledněna cena oproti produktům s garancí. K těmto produktům na ND pak již neposkytujeme 10denní záruku na namontování a vyzkoušení

4. REKLAMACE

Kupující může nárokovat reklamaci na zakoupený použitý náhradní díl pouze v případě jeho nefunkčnosti, a to ve stanovené 10-denní lhůtě, jenž nabývá v platnost v den převzetí zásilky, případně zakoupením v kamenné prodejně prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na výměnu nefunkčního použitého náhradního dílu za jiný, má-li jej skladem. V opačném případě je kupujícímu vrácená zaplacená částka za použitý náhradní díl v plné výši, pokud není stanoveno jinak.

Tato vratná částka neobsahuje cenu poštovného a balného. Kupující si cenu poštovného a balného nemůže nárokovat.

Kupující musí vždy písemně zdůvodnit svou reklamaci použitého náhradního dílu. Bez písemného doložení závady použitého náhradního dílu nebude reklamace uznána.

Zakoupený použitý náhradní díl musí přijít v původním stavu, tedy bez známek demontáže, porušení obalů, či jiném poškození. Prokáže-li se, že bude vrácený použitý náhradní díl s jakoukoliv známkou poškození, bude reklamace zamítnuta.

Prodávající si vyhrazuje na posouzení reklamace 30-denní lhůtu. Ta nabývá v platnost v den převzetí reklamovaného použitého náhradního dílu. Do konce této stanovené lhůty musí prodávající uvědomit kupujícího o svém rozhodnutí.

Jestliže se jedná o reklamaci produktu, v jehož názvu bylo označení ND, pak se postupuje tak, jak je uvedeno v 3. ZÁRUKA.

5. REKLAMACE V PŘÍPADĚ CHYBNĚ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Prodávající dokládá kupujícímu veškeré informace o nabízeném použitém náhradním díle, aby nemohlo dojít k záměně, či chybnému objednání

Kupující vždy obdrží pravdivé informace o použitém náhradním díle. Minimálně získá číslo nabízeného použitého náhradního dílu, které slouží k přesné identifikaci a totožnosti dílu.

V případě nějaké nejasnosti je kupujícímu předložen VIN vozidla, ze kterého použitý náhradní díl pochází, díky němuž si může kupující sám ověřit kompatibilitu použitého náhradního dílu se svým vozidlem.

Proto prodávající nebude brát zřetel na kupujícím chybně objednaný použitý náhradní díl. Reklamace se tak vztahuje pouze na nefunkčnost zakoupeného použitého náhradního dílu, jak je popsáno výše v bodě 4, nikoliv tak na chybně objednaný použitý náhradní díl.

Jestliže kupující zašle k reklamaci použitý náhradní díl a je zjištěna jeho plná funkčnost, je tento díl navrácen kupujícímu bez možné náhrady. Navíc kupující uhradí veškeré poštovné a balné spojené s přepravou zpět na jeho adresu.

Jestliže se jedná o reklamaci produktu, v jehož názvu bylo označení ND, pak se postupuje tak, jak je uvedeno v 3. ZÁRUKA.

6. ZÁLOHA

V případě, že kupující složí prodávajícímu smluvenou zálohovou částku na rezervaci vybraného zboží nebo jako kompenzaci za vícepráci, je tato smluvená částka v úschově po dobu 20 dní a může být poté, dle domluvy, odečtena z konečné ceny. Po této stanovené lhůtě smluvená zálohová částka propadá ve prospěch prodávajícímu bez možnosti náhrady, a to v případě, že si kupující vybrané zboží v této stanovené lhůtě nevyzvedl.

Po stanovené lhůtě 20 dní kupující ztrácí veškerá práva na smluvenou zálohovou částku.

Rezervace jakéhokoliv zboží, není-li smluveno mezi kupujícím a prodávajícím jinak, je poskytována maximálně na 20 dní.

 

7. SLEVA

Při poskytnutí smluvené slevy z původní ceny produktu, kupující ztrácí veškeré nároky na záruku (viz 3. ZÁRUKA) na kupovaný produkt. Záruka je tak poskytnuta pouze na produkty kupované pouze za plnou cenu, která je uvedena v kartě každého produktu, není-li prodávajícím stanoveno jinak.

Sleva může být poskytnuta procentuálně z původní ceny produktu, případně odečtem smluvené částky z plné ceny mezi prodávajícím a kupujícím z původní ceny nabízeného produktu.

 

8. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


Koupě zboží neopravňuje kupujícího k užívání duševního vlastnictví prodávajícího (např. loga, ochranných známek, obchodní firmy, autorských děl, práv průmyslového vlastnictví apod).


VOP jsou přístupné veřejně na webových stránkách prodávajícího (www.admm.cz, www.admm-truck.de a www.admm-truck.com), a dále v sídle prodávajícího


Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

.

V Lišově dne 20.10.2017

.

.

.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ADMM-TRUCK, s.r.o., se sídlem J.Hloucha 2763/17, České Budějovice 3, 37010, identifikační číslo: 029 40 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22672 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.admm-truck.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Miletínská 376/19, Lišov, 37372;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 271760909/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Paypal na emailové adrese info@admmtruck.com;
 • bezhotovostně platební kartou;
  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího e-shop@admm-truck.com.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-shop@admm-truck.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 7. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: ADMM-TRUCK, s.r.o., Miletínská 376/19, 37372, e-shop@admm-truck.com, 722 992 492.

V Lišové dne 20.10.2017